لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GFCLRLUM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLRLUM (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح پر رنگ یا سایه را در یک پر شیب یک رنگ کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000

یک شیب سایشی به سمت سفید و گذر از شیب سایه به سمت سیاه. مقادیر معتبر از 0.0 (تاریک ترین) تا 1.0 (سبکترین) متغیر است.