دستور GFCLRLUM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLRLUM (متغیر سیستم) در اتوکد

سطح پر رنگ یا سایه را در یک پر شیب یک رنگ کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000

یک شیب سایشی به سمت سفید و گذر از شیب سایه به سمت سیاه. مقادیر معتبر از 0.0 (تاریک ترین) تا 1.0 (سبکترین) متغیر است.