دستور GFCLR1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLR1 (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ را برای پر کردن شیب یک رنگ یا رنگ اول برای پر کردن شیب دو رنگ مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “آبی”

مقادیر معتبر شامل موارد زیر است:

  • فهرست رنگ اتوکد (ACI): مقادیر عدد صحیح از 1 تا 255 یا نام رنگی از هفت رنگ اول
  • True Colors: مقادیر RGB یا HSL از 000 تا 255 به شکل “RGB: 130،200،240”
  • کتابهای رنگی: متن از کتابهای استاندارد ، VCades یا مجموعه ها ، به عنوان مثال “DIC COLOR VCadE (R) $ DIC 43”