لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GFANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFANG (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پر شدن شیب را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

مقادیر معتبر از 0 تا کمتر از 360 (درجه) است. مقادیر و ارزشهای منفی برابر یا بیشتر از 360 پذیرفته می شوند ، اما بین 0 و 360 به مقدار معادل تبدیل می شوند.