لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOMARKPOSITIONSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMARKPOSITIONSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب مقیاس برای استفاده برای اشیاء نقطه و اشیاء متن چند خطی هنگام ایجاد نشانگرهای موقعیت را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

فقط می توانید برای این متغیر سیستم عدد مثبت تعیین کنید.