لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOMARKME در اتوکد

GEOMARKME (فرمان)

یک نشانگر موقعیت را در ناحیه ترسیم در مختصات مربوط به
موقعیت فعلی خود قرار دهید.

علامت

این دستور معادل گزینه My location فرمان GEOMARKPOSTION است. نشانگرهای موقعیتی حاشیه نویسی هستند که مکان ها را نشان و نشان می دهند. یک نشانگر موقعیت به طور معمول از یک نقطه ، یک خط رهبر و متن چند خطی تشکیل شده است.

این دستور فقط درصورتی موجود است که فایل نقاشی شامل اطلاعات موقعیت جغرافیایی باشد.

توجه: این فرمان بدون توجه به وضعیت روشن / خاموش نشانگر موقعیت مکانی من کار می کند.

GEOMARKME (Command)

Places a position marker in the drawing area at the coordinates corresponding to
your current position.

Find

This command is equivalent to the My location option of the GEOMARKPOSTION command.

Position markers are annotations that indicate and label locations. A position marker
typically consists of a point, a leader line, and multiline text.

This command is available only if the drawing file contains geographic location information.

NOTE:This command works regardless of the on/off state of the my location indicator.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.