لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOMARKERVISIBILITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMARKERVISIBILITY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نشانگرهای جغرافیایی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

نشانگر جغرافیایی قابل مشاهده نیست

1

نشانگر جغرافیایی قابل مشاهده است