لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOMAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک نقشه آنلاین مورد استفاده در نمای فعلی را کنترل می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

نقشه قابل مشاهده نیست

1

نقشه به عنوان تصویر ماهواره ای نمایش داده می شود.

2

نقشه به عنوان یک سری از تصاویر برداری از جاده ها ، ساختمان ها و جغرافیای نمایش داده می شود.

3

نقشه به عنوان تصویر ماهواره ای نمایش داده می شود ، و تصاویر برداری از جاده های روکش شده در بالا.