دستور GEOMAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOMAPMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک نقشه آنلاین مورد استفاده در نمای فعلی را کنترل می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

نقشه قابل مشاهده نیست

1

نقشه به عنوان تصویر ماهواره ای نمایش داده می شود.

2

نقشه به عنوان یک سری از تصاویر برداری از جاده ها ، ساختمان ها و جغرافیای نمایش داده می شود.

3

نقشه به عنوان تصویر ماهواره ای نمایش داده می شود ، و تصاویر برداری از جاده های روکش شده در بالا.