لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOLATLONGFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GEOLATLONGFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب مقادیر عرض و عرض جغرافیایی را در کادر گفتگوی موقعیت جغرافیایی و نوار وضعیت کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

قالب و عرض جغرافیایی درجه اعشار است (DD)

1

قالب عرض و عرض جغرافیایی چند دقیقه ثانیه است (DMS)