لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GCPERPENDICULAR در اتوکد

GCPERPENDICULAR (فرمان)

خطوط انتخاب شده را برای قرار گرفتن 90 درجه نسبت به یکدیگر ایجاد می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Perpendicular در GEOMCONSTRAINT است. خطوط لازم نیست که از یکدیگر عمود باشند.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

  • خط
  • قطعه پلی لاین
  • بیضوی
  • متن چند خطی

GCPERPENDICULAR (Command)

Causes selected lines to lie 90 degrees to one another.

Find

This command is equivalent to the Perpendicular option in GEOMCONSTRAINT.

Lines do not have to intersect to be perpendicular.

Following are the valid constraint objects and points:

  • Line
  • Polyline segment
  • Ellipse
  • Multiline text

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *