لیسپ های کاربردی اتوکد

GATTE-Express-Tool

 

گات (ابزار اکسپرس)

در کل مقادیر ویژگی را برای همه نمونه های یک بلوک مشخص تغییر می دهد.

با استفاده از GATTE ، یک بلوک را با انتخاب آن یا مشخص کردن نام آن مشخص می کنید
و با انتخاب آن یا وارد کردن نام برچسب خود ، یک ویژگی را مشخص می کنید . وقتی مقدار جدیدی را
برای یکی از صفات تعیین می کنید ، تمام مقادیر را با همان نام تگ ویژگی جایگزین می کند.

مثال

این تصویر سه بلوک را نشان می دهد که دارای همان خصوصیات هستند:

یک ویژگی واحد را برای ویرایش انتخاب کنید:

مقدار جدیدی را برای همه ویژگیهای ویرایش شده در سطح جهانی وارد کنید:

فایل

gatte.lsp

 

GATTE (Express Tool)

Globally changes attribute values for all instances of a specified block.

With GATTE, you specify a block by selecting it or specifying its name, and you specify
an attribute by selecting it or entering its tag name. When you specify a new value
for one of the attributes, it replaces all values with the same attribute tag name.

Example

The illustration displays three blocks that share the same attributes:

Select a single attribute to edit:

Enter new value for all attributes edited globally:

File

gatte.lsp