لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GALLERYVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GALLERYVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع پیش نمایش را در گالری های کشویی روبان کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

نمای لیست را نشان می دهد.

1

نمای تصویر کوچک را نشان می دهد.

توجه: گالری های روبان سبک ها و سبک های متن نمای نمایش لیست را نشان نمی دهند.