دستور FULLPLOTPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FULLPLOTPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا مسیر کامل فایل نقاشی به spooler طرح ارسال شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

فقط نام فایل طراحی را می فرستد

1

مسیر کامل پرونده نقشه برداری را ارسال می کند