لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FULLPLOTPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FULLPLOTPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا مسیر کامل فایل نقاشی به spooler طرح ارسال شده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

فقط نام فایل طراحی را می فرستد

1

مسیر کامل پرونده نقشه برداری را ارسال می کند