لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FULLOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FULLOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که نقاشی فعلی تا حدی باز است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

نقاشی تا حدودی باز را نشان می دهد

1

نقاشی کاملاً باز را نشان می دهد