دستور FULLOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FULLOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که نقاشی فعلی تا حدی باز است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

نقاشی تا حدودی باز را نشان می دهد

1

نقاشی کاملاً باز را نشان می دهد