لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FRONTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FRONTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

هواپیمای قطع شده جلویی را از هواپیما مورد نظر برای منظره فعلی ، در بخشهای نقاشی ، جبران می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

قطع مقابل و کلیپ جلو در چشم bitcodes در VIEWMODE می باشد در. مقدار FRONTZ آخرین فرمان تنظیم شده برای مقاصد CAMERA ، DVIEW یا 3DCLIP است. فاصله هواپیمای گیرنده جلویی از نقطه دوربین با کم کردن FRONTZ از فاصله دوربین تا هدف پیدا می شود.