لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FRAMESELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FRAMESELECTION (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا قاب مخفی یک تصویر ، زیر لایه ، xref قطع شده یا wipeout قابل انتخاب است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

فریم های پنهان را نمی توان انتخاب کرد.

1

فریم های پنهان را می توان انتخاب کرد.
توجه داشته باشید:

متغیر سیستم FRAME کنترل می کند که آیا فریم های همه نوع نمایش داده می شوند یا پنهان هستند.

متغیر سیستم PREVIEWFILTER ممکن است از نمایش مجدد قاب در هنگام پیش نمایش انتخاب جلوگیری کند ، اما قاب هنوز هم می تواند انتخاب شود.