لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FONTALT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FONTALT (متغیر سیستم) در اتوکد

قلم متناوب را برای استفاده در هنگام یافتن پرونده فونت مشخص شده مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: Simplex.shx

هنگامی که یک فایل طراحی با سبک متن تعریف شده باز می شود و یک قلم متناوب مشخص نمی شود ، کادر گفتگوی Alternate Font نمایش داده می شود.