دستور FONTALT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FONTALT (متغیر سیستم) در اتوکد

قلم متناوب را برای استفاده در هنگام یافتن پرونده فونت مشخص شده مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: Simplex.shx

هنگامی که یک فایل طراحی با سبک متن تعریف شده باز می شود و یک قلم متناوب مشخص نمی شود ، کادر گفتگوی Alternate Font نمایش داده می شود.