لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILLMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILLMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند دریچه ها و پرش ها ، مواد جامد 2D و پلی اتیلن های عریض پر شده اند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

اشیا پر نمی شوند

1

اشیاء پر می شوند