لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILLETRAD3D (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILLETRAD3D (متغیر سیستم) در اتوکد

شعاع فیله فعلی را برای اشیاء 3D ذخیره می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

شعاع پیش فرض مربوط به فیله های جامد و سطحی سه بعدی ایجاد شده با دستورات FILLETEDGE و SURFFILLET را ذخیره می کند. اگر شعاع را هنگام استفاده از دستورات FILLETEDGE یا SURFFILLET تغییر دهید ، متغیر سیستم FILLETRAD به این مقدار جدید به روز نمی شود.