لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILLETRAD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILLETRAD (متغیر سیستم) در اتوکد

شعاع فیله فعلی را برای اشیاء 2D ذخیره می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

اگر از دستور FILLET برای تغییر شعاع فیله 2D استفاده می کنید ، مقدار این متغیر سیستم تغییر می کند تا مطابقت داشته باشد.