لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILETABTHUMBHOVER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILETABTHUMBHOVER (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا مدل مربوطه یا طرح را در پنجره نقاشی وقتی که روی یک تصویر کوچک از برگه پرونده حرکت می کنید بارگیری می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
1 هنگامی که روی تصویر کوچک زبانه پرونده را شنا می کنید ، مدل یا طرح را در پنجره نقشه بارگیری می کنید.
0 هنگامی که روی تصویر کوچک زبانه فایل را شنا می کنید ، مدل یا طرح را در پنجره نقشه بارگیری نکنید.