لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FILETABPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FILETABPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگامی که روی یک برگه فایل نقشه کشید ، نوع پیش نمایش را کنترل می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

مدل و لیستی از اسامی طرح را نمایش می دهد.

1

مجموعه ای از تصاویر کوچک را نمایش می دهد.