لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FIELDEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FIELDEVAL (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه به روزرسانی زمینه ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 31

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

0

بروزرسانی نشده

1

باز به روز شد

2

ذخیره شده به روز شد

4

در نقشه به روز شد

8

در استفاده از ETRANSMIT به روز شد

16

در بازسازی به روز شد

توجه: قسمت Date توسط UPDATEFIELD به روز می شود ، اما بر اساس تنظیم متغیر سیستم FIELDEVAL به طور خودکار بروزرسانی نمی شود.