لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FBXIMPORT در اتوکد

FBXIMPORT (فرمان)

یک پرونده Autodesk آ® FBX را وارد کنید ، که می تواند شامل اشیاء ، چراغ ها ، دوربین ها و مواد باشد.

علامت

کادر گفتگوی گزینه های واردات FBX (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) نمایش داده می شود. پس از انتخاب پرونده FBX ، کادر گفتگوی گزینه های واردات FBX نمایش داده می شود. اگر خط فرمان را در -FBXIMPORT وارد کنید ، گزینه ها نمایش داده می شوند.

FBXIMPORT (Command)

Imports an Autodeskآ® FBX file, which can contain objects, lights, cameras and materials.

Find

The FBX Import Options dialog box (a standard file selection dialog box) is displayed.
Once you select an FBX file, the FBX Import Options dialog box is displayed.

If you enter at -FBXIMPORT the command prompt, options are displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.