چگونه می توانم دستوراتی مانند -ARRAY و -INSERT را جستجو کنم؟

سؤالات متداول: چگونه می توانم دستوراتی مانند -ARRAY و -INSERT را جستجو کنم؟

برخی از دستورات دارای نسخه خط فرمان مانند -ARRAY و -INSERT هستند. با این حال ، هنگام جستجو ، منها به این معنی است که می خواهید این اصطلاح را حذف کنید.

برای نمایش مبحث راهنما برای این دستورات ، جستجو را با استفاده از نام فرمان معمولی شروع کنید. به عنوان مثال ،array را وارد کنید . اگر نسخه خط فرمان موجود باشد ، پیوندی به آن در مبحث فرمان نمایش داده می شود.