لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETRATIO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETRATIO (متغیر سیستم) در اتوکد

نسبت ابعاد جبهه برای مواد جامد استوانه ای و مخروطی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

برای جامدات استوانه ای و مخروطی یک مش N به 1 ایجاد می کند

1

یک مش توسط N توسط M برای جامدات استوانه ای و مخروطی ایجاد می کند

تنظیم 1 باعث افزایش تراکم مش برای بهبود کیفیت مدلهای ارائه شده و سایه دار می شود.

جنبه نما فقط در سبک بصری 2D Wireframe قابل مشاهده است.