لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERPRIMITIVEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERPRIMITIVEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا تنظیمات صافی برای اشیایی که به مش تبدیل شده اند از گزینه Mesh Tessellation Options یا Mesh Primitive Options Mesh مشتق شده اند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1
0 تنظیمات را از کادر گفتگوی گزینه Tessellation Options به شیء تبدیل شده اعمال می کند.
1 تنظیمات را از کادر گفتگوی گزینه های مش اولیه به شیء تبدیل شده اعمال می کند.

این تنظیمات روی مش که با استفاده از دستور MESHSMOOTH از یک جسم جامد 3D 3D (مانند جعبه یا مخروط) تبدیل می شود ، تأثیر می گذارد. همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه های مش مشبک تنظیم کنید.