لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERMINVGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMINVGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

یک پارامتر داخلی را تنظیم می کند که با تبدیل دستورات MESHSMOOTH ، حداقل تعداد خطوط شبکه V را هنگام تبدیل اجسام به اشیاء مش تحت تأثیر قرار دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

مقادیر بسته به سایر تنظیمات می توانند از 0 تا 1023 یا کمتر باشد. تنظیم 0 (صفر) تنظیم را خاموش می کند. مقدار این متغیر سیستم نمی تواند از مقدار FACETERMAXGRID تجاوز کند.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.