دستور FACETERMINUGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMINUGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

پارامتر داخلی را تنظیم می کند که هنگام تبدیل اجسام به اشیاء مش با استفاده از دستور MESHSMOOTH ، بر حداقل تعداد خطوط U تأثیر می گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

مقادیر بسته به سایر تنظیمات می توانند از 0 تا 1023 یا کمتر باشد. تنظیم 0 (صفر) تنظیم را خاموش می کند. مقدار این متغیر سیستم نمی تواند از مقدار FACETERMAXGRID تجاوز کند.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.