لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERMINUGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMINUGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

پارامتر داخلی را تنظیم می کند که هنگام تبدیل اجسام به اشیاء مش با استفاده از دستور MESHSMOOTH ، بر حداقل تعداد خطوط U تأثیر می گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

مقادیر بسته به سایر تنظیمات می توانند از 0 تا 1023 یا کمتر باشد. تنظیم 0 (صفر) تنظیم را خاموش می کند. مقدار این متغیر سیستم نمی تواند از مقدار FACETERMAXGRID تجاوز کند.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.