لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERMESHTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMESHTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع مش ایجاد شده را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0
0 اشیاء به صورت جسم مش بهینه با چهره های کمتری تبدیل می شوند
1 صورت ها بیشتر چهار ضلعی هستند
2 چهره ها بیشتر مثلثی هستند

این تنظیمات روی مشی که با استفاده از دستور MESHSMOOTH از شیء دیگری تبدیل شده است تأثیر می گذارد. این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه‌های مش تنظیم شود.