لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERMAXGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMAXGRID (متغیر سیستم) در اتوکد

یک پارامتر داخلی را تنظیم می کند که حداکثر تعداد خطوط شبکه U و V را هنگام تبدیل اجسام به اشیاء مش با استفاده از دستور MESHSMOOTH تأثیر می گذارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 4096

مقادیر می توانند از 0 تا 4096 متغیر باشند.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.