لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور FACETERMAXEDGELENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FACETERMAXEDGELENGTH (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر طول لبه ها را برای اشیاء مش که با تبدیل از مواد جامد و سطوح ایجاد می شوند ، تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0.0000

می توانید از هر شماره غیر منفی از جمله 0 (صفر) استفاده کنید.

این تنظیمات روی مشی که با استفاده از دستور MESHSMOOTH از شیء دیگری تبدیل شده است تأثیر می گذارد. این مقدار همچنین می توانید در کادر گفتگوی گزینه‌های مش تنظیم شود.

توجه: مقدار اين متغير سيستم مقداري را براي اشياء بدون نرمي نشان مي دهد.