لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXTMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXTMIN (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه سمت چپ پایین نقشه را گسترده نگه می دارد.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

با کشیدن اشیاء جدید به سمت خارج گسترش می یابد. فقط با ZOOM All یا موارد ZOOM کوچک می شود. گزارش شده در مختصات جهانی برای فضای فعلی.