دستور EXTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

نقطه سمت راست بالای نقاشی گسترده است.

(فقط خواندنی)

نوع: سه بعدی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

با کشیدن اشیاء جدید به سمت خارج گسترش می یابد. فقط با ZOOM All یا موارد ZOOM کوچک می شود. گزارش شده در مختصات جهانی برای فضای فعلی.