دستور EXPWHITEBALANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPWHITEBALANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دمای رنگ کلوین (تعادل رنگ سفید) مورد استفاده در هنگام رندر را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 6500

مقدار درجه حرارت رنگ کلوین تن کلی یک تصویر ارائه شده را کنترل می کند.

برای خنک کردن یا افزایش مقدار برای گرم کردن نور در تصویر ارائه شده ، مقدار را کاهش دهید. مقدار دمای خنک باعث ایجاد نور مایل به آبی می شود ، در حالی که یک درجه حرارت گرم منجر به نور مایل به زرد یا مایل به قرمز می شود.

دامنه ارزش معتبر 1000 تا 20000 است.