لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXPWHITEBALANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPWHITEBALANCE (متغیر سیستم) در اتوکد

دمای رنگ کلوین (تعادل رنگ سفید) مورد استفاده در هنگام رندر را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 6500

مقدار درجه حرارت رنگ کلوین تن کلی یک تصویر ارائه شده را کنترل می کند.

برای خنک کردن یا افزایش مقدار برای گرم کردن نور در تصویر ارائه شده ، مقدار را کاهش دهید. مقدار دمای خنک باعث ایجاد نور مایل به آبی می شود ، در حالی که یک درجه حرارت گرم منجر به نور مایل به زرد یا مایل به قرمز می شود.

دامنه ارزش معتبر 1000 تا 20000 است.