لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXPORTPAPERSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPORTPAPERSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

چه بخشی از نقاشی برای صادرات به یک پرونده DWF ، DWFx یا PDF را از فضای کاغذ مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

چیدمان فعلی

1

همه چیدمان ها