دستور EXPORTPAGESETUP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPORTPAGESETUP (متغیر سیستم) در اتوکد

صادرات به پرونده DWF ، DWFx یا PDF را با تنظیم صفحه فعلی مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

جریان – با استفاده از تنظیمات صفحه فعلی DWG ، پرونده را صادر کنید. هنگامی که این مقدار 0 تنظیم شود ، جعبه دسته کمبو صفحه تنظیم در پنل Export to DWF / PDF از برگه خروجی روبان جریان را نمایش می دهد .

1

Override – پرونده را صادر می کنید و به شما امکان می دهد تنظیم صفحه فعلی DWG را نادیده بگیرید. هنگامی که این گزینه بر روی 1 تنظیم شد ، جعبه دسته کوچک موسیقی صفحه تنظیم در پانل Export to DWF / PDF از برگه خروجی روبان Override را نشان می دهد .

می توانید گزینه های طرح مانند اندازه صفحه و جهت گیری را در کادر محاوره ای صفحه Setup Override نادیده بگیرید.