لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXPORTMODELSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPORTMODELSPACE (متغیر سیستم) در اتوکد

چه بخشی از نقاشی برای صادرات به پرونده DWF ، DWFx یا PDF را از فضای Model مشخص می کند

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

نمایش دادن

1

وسایل

2

پنجره