دستور EXPORTEPLOTFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPORTEPLOTFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع خروجی فایل الکترونیکی پیش فرض را تنظیم می کند: PDF ، DWF یا DWFx.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2

0

PDF

1

DWF

2

DWFx