لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EXPLMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPLMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا دستور EXPLODE از بلوک های مقیاس پذیر غیر یکنواخت (NUS) پشتیبانی می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

بلوک های NUS منفجر نمی شود

1

بلوک های NUS را منفجر می کند