لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که پالت مراجع خارجی باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

0

بسته شد

1

باز کن