لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ERRNO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ERRNO (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد کد خطای مناسب را هنگام تماس با عملکرد AutoLISP باعث ایجاد خطایی در تشخیص اتوکد نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

برنامه های AutoLISP می توانند مقدار فعلی ERRNO را با (getvar “errno”) بررسی کنند.

متغیر سیستم ERRNO همیشه صفر نیست. مگر اینکه بلافاصله پس از بروز یک خطای عملکرد AutoLISP مورد بازرسی ، خطایی که مقدار آن نشان می دهد ممکن است گمراه کننده باشد. این متغیر همیشه هنگام شروع یا باز کردن یک نقشه پاک می شود.