لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ERHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ERHIGHLIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نام های مرجع یا اشیاء مرجع در هنگام انتخاب همتایانشان در پالت ارجاعات خارجی یا در پنجره ترسیم برجسته شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اشیاء ارجاع شده برجسته نمی شوند.

1

اشیاء ارجاع شده برجسته می شوند.