لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ENTERPRISEMENU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ENTERPRISEMENU (متغیر سیستم) در اتوکد

نام پرونده شخصی سازی سازمانی (در صورت تعریف) را ذخیره می کند ، از جمله مسیر نام پرونده.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: “”