لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ELEVATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ELEVATION (متغیر سیستم) در اتوکد

ارتفاع فعلی اشیاء جدید را نسبت به UCS فعلی ذخیره می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000