لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور EDGEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EDGEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه تعیین دستورات TRIM و EXTEND لبه های برش و مرز را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

از لبه انتخاب شده و بدون پسوند استفاده می کند

1

شیء انتخاب شده را بر روی یک تصویر خیالی از لبه برش یا مرز گسترش یا ترسیم می کند

خطوط ، قوسها ، قوسهای بیضوی ، پرتوهای و پلین ها اشیاء واجد شرایط برای پسوند طبیعی هستند. پسوند طبیعی یک خط یا اشعه یک خط بدون مرز (xline) است ، یک قوس یک دایره است و یک قوس بیضوی یک بیضی است. پلی لاین به اجزای خط و قوس آن تقسیم می شود ، که تا مرزهای طبیعی آنها گسترش یافته است.