دستور DYNTOOLTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNTOOLTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که نکات راهنمایی تحت تأثیر تنظیمات ظاهر ابزار است.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

فقط زمینه های ارزش ورودی پویا

1

کلیه نکات راهنمای پیش نویس