لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نمایشگرهای مربوط به راهنماهای ابزار ورودی پویا را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

خاموش

1

بر

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند. هنگامی که DYNMODE روی 0 (خاموش) تنظیم شده است ، دستورات بدون در نظر گرفتن تنظیمات DYNPROMPT نمایش داده نمی شوند.