لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNPIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNPIVIS (متغیر سیستم) در اتوکد

هنگام نمایش نشانگر کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

فقط وقتی در یک اعلان برای یک نقطه تایپ می کنید

1

به صورت خودکار در سریع برای یک نقطه

2

همیشه

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.