لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DYNPIFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNPIFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که ورودی اشاره گر از فرم های قطبی یا دکارتی برای مختصات استفاده می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

این تنظیم فقط برای یک نکته دوم یا بعدی اعمال می شود.

0

قطبی

1

دکارتی

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.