دستور DYNPICOORDS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DYNPICOORDS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که ورودی اشاره گر از قالب های نسبی یا مطلق برای مختصات استفاده می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

نسبت فامیلی

1

مطلق

متغیر سیستم DYNMODE ویژگی های ورودی پویا را روشن و خاموش می کند.